logo BWPARTNER


Home

vraagbundeling

FttH

rapporten

nieuws

organisatie

contact


English
Vraagbundeling

Breedband hoeft niet duur te zijn. Door de handen ineen te slaan kunnen gemeenten, projectontwikkelaars,
ondernemersverenigingen en parkmanagement van bedrijventerreinen gezamenlijk de aanleg van een snel netwerk, tegen lage kosten realiseren.

Niet alleen kunnen de deelnemers hiermee fors besparen op hun telecommunicatie kosten, het opent tevens de weg naar een aantal nieuwe toepassingen, die zonder dit netwerk onhaalbaar of onbetaalbaar zouden zijn. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld cameratoezicht, beheer op afstand, remote back-up, SAN-toepassingen en dergelijke.


Realisatie van een glasvezelnetwerk is geen doel op zich, maar vormt het middel om tegen gunstige voorwaarden aan de groeiende vraag naar bandbreedte te voldoen. Door de aanleg van een glasvezel netwerk neemt de aantrekkelijkheid van bedrijventerreinen toe.
Het vormt een vestigingsargument voor bedrijven en instellingen en geeft daarmee een impuls aan de economische ontwikkeling.
Daarmee zorgt de aanleg van het netwerk voor een waardevermeerdering die ook ten goede komt aan de eigenaren van het onroerend goed op de terreinen en aan de gemeente. Het is dan ook voor de hand liggend, dat deze partijen de handen ineen slaan.

Projecten rondom vraagbundeling kennen globaal de volgende stappen:

1. Inventarisatie
In deze fase wordt bekeken wie er mee willen doen (intentieverklaring), welke locaties daarvoor dienen te worden ontsloten, wat zijn de netwerkbehoeften per locatie, hoe komt het tracé er uit te zien.

2. Business Case
Welke kosten zijn gemoeid met de aanleg; wordt het netwerk 'carrier owned', of
worden de initiatiefnemers eigenaar; wat betekent dit in financiële zin voor de deelnemers; wordt het een ‘open netwerk’ toegankelijk voor alle dienstverleners en waar/hoe kunnen deze dienstverleners inkoppelen; door wie worden straks de diensten geleverd, wie wordt belast met de exploitatie van het netwerk en tegen welke kosten en voorwaarden?

3. Go/ NoGo
Afgaande op de resultaten van de voorgaande stappen en het daaruit voortvloeiende financiële plaatje kan definitief besloten worden over te gaan tot aanleg; wanneer door alle partijen voldoende voordeel wordt behaald, dan zullen de intenties in bindende afspraken worden
vastgelegd en kan het project zijn doorgang vinden.

4. Oprichten entiteit
Voor het uitvoeren van de diverse taken kan een rechtspersoon worden opgericht, waarvan het bestuur, namens de aangesloten partijen handelingsbevoegd is. Dit kan een stichting zijn, maar zou ook bijvoorbeeld een vereniging kunnen zijn, afhankelijk van de wensen en de eisen van de deelnemers. Middels statuten worden de intenties van de deelnemende partijen gewaarborgd.

5. Aanbesteding aanleg
Marktpartijen worden uitgenodigd een offerte te doen voor de aanleg van de passieve infrastructuur. Afhankelijk van de omvang moeten al dan niet Europese aanbestedingsregels worden gevolgd. Het is van groot belang een helder pakket van uitgangspunten samen te stellen waaraan het netwerk dient te voldoen, zodat schaalbaarheid, toekomstvastheid en flexibiliteit van het netwerk gegarandeerd zijn en de exploitatie straks niet gehinderd wordt door keuzes met betrekking tot architectuur.

6. Contracteren marktpartijen
In deze fase vindt de gunning en de aanleg plaats en worden overeenkomsten gesloten met de marktpartijen voor beheer en onderhoud van het netwerk, de exploitatie, het leveren van diensten en dergelijke. Nu is het netwerk gereed voor gebruik en beschikken de gebruikers over een supersnelle toekomstvaste infrastructuur.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:


footer