logo BWPARTNER


Home

vraagbundeling

FttH

rapporten

nieuws

organisatie

contact


English
Rapporten over Breedband en Glasvezel               
Met enige regelmaat verschijnen rapporten, die het belang van breedband en de aanleg van glasvezel onderstrepen. Wij hebben op deze site een aantal van deze rapporten overzichtelijk bijelkaar gezet. Alle rapporten zijn in .pdf formaat. Deze kunnen geopend worden met Acrobat Reader. Wanneer u meer informatie over de rapporten wenst, of wanneer u uw rapport ook op deze site wilt plaatsen, dan kunt u contact met ons opnemen.


Breedband draaiboek Parkmanagement (2,2MB)
De provincies Gelderland en Overijssel hebben in de zomer van 2005 hun ”Masterplan versnelling breedband Oost-Nederland’ gepresenteerd. De kern van het Masterplan is dat individuele breedbandinitiatieven met elkaar verbonden worden door een open netwerk van digitale marktplaatsen. Dit netwerk fungeert als hefboom voor innovatie. Het Masterplan onderstreept het belang dat beide provincies hechten aan de ontwikkeling van breedband en de mogelijkheden van vraagbundeling, onder meer op bedrijventerreinen. Gemeenten, ondernemersverenigingen en parkmanagementorganisaties spelen in de regel een belangrijke rol bij vraagbundeling voor breedband. Deze module is geschreven om hen op weg te helpen bij de opzet van een vraagbundelingsproject om hoogwaardige breedbandvoorzieningen op bedrijventerreinen te realiseren.


Vrij verkeer van Breedbanddiensten (2,2MB)
Stedenlink bepleit in dit rapport de komst van open netwerken. Door koppeling ontstaat dan één open infrastructuur zodat alle dienstenaanbieders overal toegang toe krijgen. De aangesloten consument kan kiezen tussen verschillende aanbieders, waardoor de kwaliteit en de variëteit van de diensten stijgt en de prijs daalt. Vraag en aanbod komen bij elkaar in 'digitale marktplaatsen'. Deze maken koppeling mogelijk, terwijl er ruimte blijft voor verscheidenheid in de opzet van de aangesloten netwerken.


Handreiking Goed op weg met breedband (1,4MB)
Het Rijk, de gemeenten en de provincies willen breedband stimuleren. De  handreiking bevat praktische handvatten om dit voortvarend en verantwoord te doen
en is een gezamenlijk product van de ministeries van EZ, BZK en VROM en de koepelorganisaties VNG en IPO. Aan de orde komen: Europese en nationale wetgeving, spelregels voor een optimale stimulering van de breedbandmarkt en hoe daar door verschillende gemeenten en woningcorporaties in de praktijk mee om wordt gegaan.


Naar een nationale strategie voor breedband; een advies van de impulscommissie breedband (1.1MB)
Om in het kader van de Lissabon-ambities het innovatievermogen van onze kenniseconomie en informatiesamenleving een gerichte impuls te kunnen geven, presenteert de Impulscommissie een nationale strategie voor breedband. Een krachtige impuls is nodig om tot versnelling te komen. De strategie beschrijft de route waarin overheid en markt gezamenlijk uitwerking geven aan een duurzame ontwikkeling naar een volgende generatie elektronische infrastructuur en diensten. De commissie vertrekt vanuit een decentraal innovatiemodel en doet voorstellen om vanuit de huidige lokale en regionale dynamiek te komen tot opschaling naar een nationaal niveau. Samenhang en coördinatie met een duidelijke regierol voor de overheid zijn noodzakelijk om fragmentatie tegen te gaan.The Broadband Paper, A question of pace and better utilisation (1.3MB)
In Lisbon (2000), the European Council announced the ambition to develop the European Union, within ten years, into ‘the most competitive and dynamic knowledge economy in the world, capable of sustainable economic growth with more and better jobs and closer social cohesion’. This Broadband Paper should be regarded as the Dutch version of a national strategy. With the Broadband Paper, the Cabinet also meets promises made to the Second Chamber of Parliament during the general debate on broadband and cable on 24 September 2003. On that occasion, the Cabinet promised to present its own ambitions and a revision of the Broadband Action Programme in a Broadband Paper, including consideration of the role of municipal authorities.


One Gigabit or Bust™— A Broadband Vision for California (1.1MB)
The State of California has awarded a grant to CENIC to focus on speeding one-gigabit broadband to all Californians by 2010, or, in California shorthand, One Gigabit or Bust™. CENIC engaged Gartner to evaluate the economic potential of an acceleration of next generation broadband deployment in California. In addition, Gartner was asked to interview many of the top broadband thinkers, policy makers and consumer advocates within California and throughout the United States with a view toward understanding the opportunities and challenges a next generation broadband initiative in California might face. Summary Report (0.5MB)
The specific objectives of this report are to:
• Estimate the economic benefit to the state
• Scope the project in terms of what needs to be done
• Outline the important items to be considered in strategy formalization
• Identify the next steps to be undertakenThe Broadband Difference; How Americans' behavior changes with high speed internet access at home (212k)
This report focuses on the nature of broadband use in American homes. Roughly 24 million Americans (21% of all Internet users) have high-speed connections at home. The Pew Internet & American Life Project’s survey of broadband Internet users shows that broadband users spend more time online, do more things, and do them more often than dial-up Internet users.


Breedbandnota (1.1MB)
Breedband is belangrijk voor de groei van de economie en kan substantieel bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. De ambitie is dat Nederland in 2010 op het terrein van breedband in Europa en wereldwijd voorop loopt. De nota is de invulling van Nederlandse strategie in het kader van de e-Europe Lissabondoelstellingen op het terrein van Breedband. In de nota worden die zaken behandeld die tot het overheidsdomein behoren. Hierbij gaat het om zaken als markordening, toegangsregulering en stimulering van dienstontwikkeling in de semi-publieke sfeer.Breedbandsteden (11MB)
Door het ministerie van economische zaken werd aan acht steden een subsidie toegekend in het kader van de "Subsidieregeling Breedbandproeven". Verspreid in deze publicatie zijn portretten opgenomen van deze steden. In de achtergrond, opzet en aanpak van de breedbandproeven zit grote variatie, waardoor zeer uiteenlopende ervaringen zijn opgedaan. Deze publicatie is bedoeld als praktijkgids en routebeschrijving voor bestuurders en ambtenaren die met breedband aan de gang willen. Lessen en valkuilen worden beschreven en er wordt naar de, soms tegengestelde, conclusies verwezen.


Amsterdam: breedband in beweging (3,2MB)
Het College van B&W heeft opdracht gegeven tot een nadere uitwerking van haar besluit om via tranchegewijze aansluiting binnen zeven tot tien jaar alle woningen, instellingen en bedrijven in de gemeente Amsterdam op een universeel en open toegankelijk stedelijk glasvezelnet aan te sluiten. Met “glas-naar-de-meterkast” wordt concreet geïnvesteerd in de toekomst van Amsterdam en krijgen visies op verbeteringen in dienstverlening en het oplossen van problemen op het terrein van veiligheid, werk, onderwijs, zorg en wonen voor de komende decennia een concrete invulling.


De glazen Maas - Rotterdam, stad van de kansen (796kB)
De Commissie Andriessen geeft met dit rapport een helder signaal dat Rotterdam moet gaan voor glasvezel om zo de concurrentie een stap voor te blijven. De aanleg van glasvezel kan een belangrijke impuls zijn voor de Rotterdamse economie, niet alleen in termen van directe extra werkgelegenheid maar ook indirect door de versterking van het ondernemersklimaat. Een stedelijk glasvezelnetwerk biedt extra kansen voor business-to-business, bindt kenniswerkers aan de stad, verbindt stad en haven nog beter met elkaar en verbetert de dienstverlening van onderwijs, zorg en de gemeente zelf.


Glasrijk Eindhoven (2MB)
Op 22 september 2003 heeft de Eindhovense gemeenteraad de notitie ‘Glasrijk Eindhoven’ vastgesteld met daarin onder andere de visie dat in 2010 alle bewoners, bedrijven en instellingen in principe kunnen beschikken tot toegang over een glasvezelgebaseerde breedbandinfrastructuur.
De beschikbaarheid van breedband kent vele voordelen voor de stad. Het is een flinke impuls voor de ontwikkeling van de stedelijke en regionale kenniseconomie en het verstevigt de aantrekkelijkheid als vestigingsplaats voor bedrijven, burgers en studenten. Aansluiting van alle burgers in de stad draagt bij aan het verhogen van de sociale cohesie en het verbeteren van de participatie en leefbaarheid. Het versterkt lopende initiatieven, zoals Digistein en Kenniswijk, en past het bij het hightech imago van de regio en de profilering ‘Voorop in Technologie’.


Het voorzienbare monopolie (3.1MB)
Een onderzoek van de gemeente Nijmegen naar de haalbaarheid van de aanleg van een gemeentelijk glasvezelnet. Discussies over breedband houden inmiddels al jaren de gemoederen bezig en het eind lijkt nog niet in zicht. Nieuwe infrastructuur én nieuwe toepassingen zijn beide nodig om concrete invulling te gaan geven aan breedband. De vraag is niet of het beste begonnen kan worden met nieuwe toepassingen of nieuwe infrastructuur. De vraag is waar de beste mogelijkheden liggen om te starten zodat beide gerealiseerd kunnen worden. De prijzen van voor breedband geschikte glasvezeltechniek zijn in de laatste jaren spectaculair gedaald. Iedereen was het er al over eens, dat glasvezel het medium voor een nieuwe infrastructuur zou zijn, maar de prijzen waren nog niet echt overtuigend. Daar gaat verandering in komen. Alle alternatieven voor een toekomstvast communicatienetwerk zijn in het onderzoek nog eens op een rij gezet en de uitkomst is: glasvezel is het (en blijft het).


Breedband voor bestuurders - Naar een weloverwogen aanpak van het breedbandbeleid (88kB)
De brochure biedt u een handreiking om breedbandbeleid in uw gemeente vorm te geven. De brochure is geen blauwdruk voor de manier waarop u uw beleid moet opzetten, maar bevat informatie over wat breedband nu eigenlijk is en welke stappen u zou kunnen nemen bij het ontwikkelen van breedbandbeleid. Tevens wordt een poging gedaan om een aantal misvattingen weg te nemen. Voorop staat dat gemeenten een belangrijke rol kunnen spelen bij de aanleg van breedbandinfrastructuur. In de brochure wordt u aangeraden te kiezen voor een zorgvuldige en weloverwogen aanpak van het breedbandbeleid. We geven aan dat bestuurlijke aandacht nodig is om de financiële risico’s en de effectiviteit van de gedane investeringen te beheersen.


Glas Helder!  Breedband voor elke Hagenaar en een oppepper voor de stedelijke economie (1,4MB)
Het project Realisme in Breedband, dat de gemeente in 2003 met steun van de rijksoverheid opzette, onderzoekt de mogelijkheid een breedbandige telecommunicatie infrastructuur naar alle 240.000 woningen en 40.000 bedrijven in Den Haag te realiseren. Een commissie onder voorzitterschap van dr. Koos Andriessen (oudminister van Economische Zaken) begeleidt het project en brengt met dit rapport advies uit aan het College van Burgemeester en Wethouders.


Contra-Expertise Slagkracht door Glas (0,6MB)
Deze 'beknopte contra-expertise met focus op techniek & operatiën' uitgevoerd door prof. dr. ir. N.H.G. Baken heeft tot doel een onafhankelijk, deskundig oordeel te verkrijgen of de keuze van de Commissie Andriessen voor glasvezeltechnologie voor het (op termijn) verkrijgen van een breedbandige, fijnmazig en universeel (communicatie)netwerk in Amsterdam de naar huidige inzichten de beste technologische keuze betreft.
 


Amsterdam: Slagkracht door Glas (2,9MB)
Het college van Burgemeester en Wethouders Amsterdam, heeft de commissie Andriessen verzocht advies uit te brengen over de haalbaarheid, mogelijke opzet en inrichting van een universeel en transparant Glasvezelnet in Amsterdam. Als uitgangspunt hiervoor geldt een universele en open toegang, tegen redelijke kosten, voor burgers, bedrijven en instellingen.


Nederland Breedbandland; Een advies aan het kabinet van de expertgroep breedband (1,4MB)
De Expertgroep Breedband stelt vast dat de huidige telefonie- en kabelnetwerken binnen afzienbare tijd tegen hun capaciteitsgrenzen aanlopen. Het gebruik van zogenaamde always on-verbindingen en diverse audio- en videotoepassingen op het internet leiden reeds tot een progressieve toename van het dataverkeer. Met name in de toegangsnetwerken vanaf woonhuizen, kantoren en instellingen – de first mile - ontstaat congestie. De Expertgroep ziet een evolutionaire, en onvermijdelijke, ontwikkeling met betrekking tot glasvezelnetwerken. Als voldoende consumenten bereid zijn een aanzienlijk bedrag voor breedbandaansluiting te betalen, zal de telecomsector de aansluiting met graagte verzorgen. Maar dan loopt Nederland op z’n best in de pas met andere ontwikkelde landen. Zie ook de annex van dit rapport (1MB) .


Slim Graafwerk; samen werken aan glasvezel in de wijk (264k)
Een breed samengestelde groep van betrokkenen zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde van communicatienetwerken heeft zich gebogen over de vraag onder welke voorwaarden een veel ruimere toepassing van internet in de toekomst mogelijk is dan zich nu laat aanzien. Het is al lange tijd bekend dat het probleem ligt bij de laatste kilometer, maar pas sinds kort realiseert men zich dat alleen een glasfiber-aansluiting direct naar woningen en bedrijven een voor het gehele land acceptabele oplossing kan bieden. In dit rapport wordt daarvoor het materiaal aangedragen.


Telecommunicatie-Infrastruktuur, de 'missing link' (1,1MB)
Op termijn moet Nederland voorzien zijn van een glasvezelinfrastructuur voor telecommunicatie, die zo fijn ‘vermaasd’ is dat alle organisaties en huishoudens daarop kunnen worden aangesloten. De mogelijkheden van de bestaande vaste infrastructuren (telefoon-aansluitnet en TV-kabelaansluitnet) kunnen nog verder opgerekt worden, maar het staat onomstotelijk vast dat daar een einde aan komt. Mobiele telecommunicatie kan de vaste telecommunicatie nooit geheel vervangen, en zal altijd complementair blijven. Een toekomstvaste, fijn vermaasde glasvezelinfrastructuur betekent dat ook de verbinding van organisatie of huishouden met de infrastructuur ‘verglaasd’ moet worden: de local loop.


Vrijband: een breedbandvisie van Nederland (776k)
In een gemeenschappelijk traject hebben onderzoeksinstellingen en bedrijven een visie geformuleerd die de betrokkenen in Nederland zal helpen cohesie te brengen in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van breedbandcommunicatie. Initiatiefnemers voor het gemeenschappelijke traject zijn Telematica Instituut, Universiteit Twente, TU Delft, TU Eindhoven en het ministerie van Economische Zaken. De cohesie komt onder andere tot uitdrukking in een gezamenlijk voorstel voor een onderzoeksprogramma.


Breedband Internet voor/door gemeentes; een uitgave van “Stedenlink, het netwerk van kennissteden” (372k)
In het afgelopen jaar hebben we glasvezelnetwerken zien aanleggen in de vorm van trossen gekleurde plastic buizen die werden ingegraven in sleuven in de straten en langs de snelwegen. Deze zijn voornamelijk bedoeld voor de lange afstand, voor de aansluiting van bedrijfsgebouwen en als ruggengraat (backbone) van de hoge capaciteitsnetwerken van telecombedrijven en kabelmaatschappijen zelf. Toch is dat ‘glas’ de meeste huizen, scholen en gebouwen al genaderd tot op een paar honderd meter tot één kilometer. Waarom wordt het niet doorgetrokken naar deze gebruikers?


Mocht u hierover nog vragen hebben, stuur ons een e-mail op wij zullen dan zo snel mogelijk contact opnemen.footer